Gehandicaptenbeweging: Zorg voor goede en zorgvuldige overgang

De patiënten- en gehandicaptenbeweging heeft in een brief de Tweede Kamer opgeroepen om mensen zorgvúldig uit de Awbz over te laten gaan naar gemeenten en/of zorgverzekeraar.

Daarvoor is nodig:

  • dat in het eerste jaar geen korting op de budgetten van de overstappers voor begeleiding plaatsvindt en er zo voldoende geld beschikbaar is om zorg/ondersteuning en begeleiding te continueren. Ook op structurele basis moet voldoende budget beschikbaar zijn om passende zorg en ondersteuning te kunnen bieden.
  • dat onnodig schuiven van cliënten tussen stelsels wordt voorkomen. Mensen die thuis wonen met een indicatie Awbz in functies en klassen, maar die behoren tot de kerngroep van de nieuwe Wet langdurige zorg de mogelijkheid krijgen om toch via de Wlz-zorg en ondersteuning te krijgen.
  • indien niet op korte termijn duidelijkheid ontstaat over bovenstaande punten, is het te overwegen om de Wet langdurige zorg een jaar later in te voeren. Hierdoor ontstaat meer ruimte voor een zorgvuldig besluitvormingsproces en kan ook goed gekeken of mensen die nu een Awbz-indicatie in functies en klassenhebben beter passen binnen de Wlz of Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Mocht de Tweede Kamer besluiten tot uitstel van de Wlz dan adviseert de patiënten- en gehandicaptenbeweging de transitie intramurale ggz eveneens uit te stellen. Hiermee wordt voorkomen dat zorgvragers onnodig meerdere keren tussen stelsels heen en weer geschoven worden. Zie bericht:  Tijdelijke regeling intensieve ggz geen goede oplossing

Hier kunt u de brief downloaden.