Getekend door Mandy Reuzel, logopediste Oirschot

Logopedie Methode Tan-Söderbergh voor kinderen met een dysfatische ontwikkeling

Wat is een dysfatische ontwikkeling?


Kenmerken

A. Het taalbegrip is aanzienlijk beter dan de spraak- en taalproductie. Het kind maakt de indruk dat het begrijpt wat er tegen hem gezegd wordt, maar het praat zelf niet of nauwelijks.
B. Er zijn zogenoemde op-commando problemen. Dat wil zeggen: het kind spreekt spontaan beter dan in de dialoog.
C. Problemen in de vloeiendheid met name door woordvindingsproblemen, en moeite om de elementen van een verhaal aan elkaar te verbinden.

D. Het spreken van het kind bevat veel fouten in de woordvorming en de zinsbouw.

 

De behandeling:
Het team van de Stichting Dysphatische Ontwikkeling (met de disciplines kinderneurologie / psychiatrie,  logopedie,  ergotherapie en psychologie) heeft in de loop van de afgelopen jaren (vanaf 1985) een therapieconcept ontwikkeld dat probeert om de spraak te verbeteren door beïnvloeding van ontwikkeling van de onderliggende neurale netwerken. Dit heeft geresulteerd in de totstandkoming van de methode Tan-Söderbergh.

De groepsbehandeling
– In de gesprekken met de kinderen wordt uitgegaan van de belevings- en gevoelswereld van het kind. De gesprekken van de kinderen  worden opgeschreven en er wordt veel bij getekend. De methode kent geen omschreven oefeningen ter vergroting van de woordenschat, verbetering van de zinsbouw, etc. Het  “oefenmateriaal” wordt dus door de kinderen zelf aangedragen!
We werken veel met versjes en rijmpjes op dreun en ritme, ook met nonsensversjes. Dreun en ritme geven extra plezier en worden (daardoor) graag herhaald, veel gedaan en steunen de planning van de spraakbewegingen. Eén van de ‘versjes’ die we vrijwel direct inzetten is het ABC en het tellen, aanvankelijk van 1 t/m 10. Zonder uitzondering vinden kinderen het leuk om het ABC en het tellen mee te doen, mee aan te wijzen, te klappen en na een tijdje ook (flarden) mee te zeggen.
De gedachte achter de keuze voor het ABC is natuurlijk dat de kinderen letters en woorden  sneller zullen herkennen. Datgene wat het kind al oppikt van lezen is zeker gezien het verhoogd risico op dyslexie wel mooi meegenomen! Het ABC is als systeem consistenter dan de klanken van de letters. De naam van een letter ligt vast, de klank (denk aan de “e” in “berenvel” die achtereenvolgens als é, u en è wordt uitgesproken) kan variëren.
Lezen: De achtergrondgedachte van de methode Söderbergh is: Datgene wat je zegt, kun je ook opschrijven en dan nog eens zeggen. Wat je opschrijft, ligt vast. Je kunt daar op terugkomen, je kunt het beter onthouden. Lezen ondersteunt zo het spreken. Lezen en tekenen kan zo het proces van woordvinding ondersteunen, doordat de informatie op meerdere manieren bij het kind opgeslagen wordt. Lezen kan meehelpen om de draad van een verhaal beter vast te houden. Het vroeg leren lezen kan helpen om dyslexie te voorkomen. Lezen is dus het middel, geen doel op zichzelf.

Source: www.logopediecuijk.nl/nieuws/104-groepsbehandeling-tan-soederbergh

mogelijk gemaakt door: ERIC

 

Leave a reply

 

Your email address will not be published.